Samrådsunderlag

Stockholms Bulkhamn AB bjuder in till avgränsningssamråd

Stockholms Bulkhamn AB, bolaget, avser att under 2024 ansöka om nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid bolagets hamnverksamhet i Stora Vika, Nynäshamns kommun, Stockholms län. Verksamheten bedrivs inom fastigheterna Stora Vika 6:16 (industriområdet), 6:17, 6:19, 6:20, 6:21, 6:22 samt delar av Stora Vika 6:23 (hamn- och vattenområdet) och Stora Vika 6:1 (det f.d. kalkbrottet). En hamn är per definition miljöfarlig verksamhet, och hamnar, lastnings- eller lossningskajer som medger trafik med fartyg med en bruttodräktighet av minst 1350 är tillståndspliktiga enligt 9 kap 6 § miljöbalken. I samrådet ska bland annat frågor om den kommande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och avgränsning behandlas.

Ett avgränsningssamråd för den kommande tillståndsansökan pågår. Samrådsmöte har genomförts med Länsstyrelsen i Södermanland och tillsynsmyndigheten, Södertörns Miljö- & Hälsoskyddsförbund, den 20 maj 2024. Annonsering av samråd kommer ske i Nynäshamns Posten. Samrådet kommer att ske skriftligen, och för det har ett samrådsunderlag tagits fram. Samrådsunderlaget skickas i slutet av juni ut till myndigheter och intresseorganisationer, och ett förkortat samrådsunderlag lämnas till sakägare.

Samrådssynpunkter skickas skriftligen senast den 23 augusti via e-post till elin.waara@structor.se eller via post till Structor Miljöteknik AB, Att Elin Waara, Norra Källgatan 17, 722 11 Västerås. Märk e-post respektive kuvert med ”Samråd Stora Vika”.

Har du frågor på samrådsunderlag eller på den planerade verksamheten i övrigt, kontakta: Markus Johansson, hamnchef Stockholms Bulkhamn, Vikavägen 3, 148 60 Stora Vika. Telefon: 076-947 28 12. E-post: markus.johansson@stobulk.se.

Det fullständiga samrådsunderlaget med bilagor finns att ladda ner här nedan.