Policys

Kvalitetspolicy

Våra kvalitetsambitioner är att vara en professionell leverantör av lastning och lossning av fartyg, lagring av biobränslen, inerta material och övrigt gods.

Detta innebär att:

 • Vi skall vara effektiva och lösningsorienterande mot våra kunder.
 • Vi skall erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad
 • Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
 • Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet.

Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.

Miljöpolicy

Stockholms Bulkhamn AB skall verka för att minimera egen miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

 • Minimera verksamhetens utsläpp från hantering och transporter
 • Minimera och om möjligt förbygga avfall från verksamheten
 • Välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt, produkter samt system, så långt det är möjligt.
 • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss i syfte att skydda miljön.
 • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Denna miljöpolicy skall omprövas varje gång en ny miljöutredning görs.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer.

På vår arbetsplats innebär det att:

 • Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör.
 • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
 • Arbetstagare och skyddsombud har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
 • Vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
 • Arbetsmiljöfaktorer skall alltid beaktas vid alla typer av inköp.
 • Vi skall leva upp till den lagstiftning inom arbetsmiljöområdet som berör vår verksamhet.
 • Vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete i syfte att förbättra vårt system.
 • Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.